78/2024 DEKRETUA. Hezkuntza-sistema inklusibo baten esparruan aniztasunari erantzuna

78/2024 DEKRETUA, ekainaren 18koa, hezkuntza-sistema inklusibo baten esparruan aniztasunari erantzutekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako ikasleentzat.

Argitalpen-data: 2024-06-28

Informazio gehiago

Curriculuma eta gutxieneko ordutegia hezkuntza-sistemetako irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeetan

AGINDUA, 2024ko otsailaren 1ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan derrigorrezko irakaskuntzen baliokideak diren atzerriko hezkuntza-sistemetako irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeetan Gaztelania eta Literatura, Euskara eta Literatura, Ingurune naturalaren, sozialaren eta kulturalaren ezagutza, Natura Zientziak, eta Geografia eta Historia jakintzagaiak irakasteko curriculuma eta gutxieneko ordutegia ezartzen dituena.

Argitalpen-data: 2024-02-14

Informazio gehiago

Haur Hezkuntzako ebaluazioa eta Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluazioa, mailaz igarotzea eta titulazioa

AGINDUA, 2024ko urtarrilaren 22koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira Haur Hezkuntzako ebaluazioa eta Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluazioa, mailaz igarotzea eta titulazioa, hala badagokio.

Argitalpen-data: 2024-01-31

Informazio gehiago

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren Legea

17/2023 LEGEA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzarena.

Argitalpen-data: 2024-01-04

Informazio gehiago

164/2023 DEKRETUA - Ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioa

164/2023 DEKRETUA, urriaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari –hezkuntza arloan eskumenak dituen sailak finantzatutakoari– buruzkoa. 69/2015 DEKRETUA

Argitalpen-data: 2023-11-15

Informazio gehiago

76/2023 DEKRETUA. Batxilergoko curriculuma EAEn

76/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Argitalpen-data: 2023-06-09

Informazio gehiago

75/2023 DEKRETUA. Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn

75/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Argitalpen-data: 2023-06-09

Informazio gehiago

Ikastetxeetako irakasleek jarraitu beharreko administrazio-prozedura erkide elektronikoa

JARRAIBIDEA, 2023ko martxoaren 27koa, zeinaren bidez zehazten baita enplegatu publiko izateagatik egin beharreko izapide eta jarduketa guztietan Eusko Jaurlaritzako unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako irakasleek jarraitu beharreko administrazio-prozedura erkide elektronikoa.

Argitalpen-data: 2023-04-05

Informazio gehiago

Real Decreto 205/2023. Medidas relativas a la transición entre planes de estudios

Real Decreto 205/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Argitalpen-data: 2023-03-29

Informazio gehiago

1/2023 LEGEGINTZAKO DEKRETUA. emakumeen eta gizonen berdintasunerako.

1/2023 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, martxoaren 16koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena.

Argitalpen-data: 2023-03-16

Informazio gehiago

29/2023 DEKRETUA. Zuzendaritza-eginkizunerako sarbidea eta eginkizun horretan aritzearen prestakuntza, ebaluazioa eta aintzatespena

29/2023 DEKRETUA, otsailaren 28koa, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren titulartasuneko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari, eta hura osatzen duten karguak uzteari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2023-03-14

Informazio gehiago

Ikaskuntza Berrikuntzarako Zentroa eta Hezkuntza Inklusioa Garatzeko Zentroa [IDHEZ - HIGAZ]

Hezkuntza Sailburuaren AGINDUA, zeinaren bitartez aurretiazko kontsulta ezartzen baita, Ikaskuntza Berrikuntzarako Zentroa [IDHEZ] eta Hezkuntza Inklusioa Garatzeko Zentroa [HIGAZ] sortzeko xedapen orokorra egiteko proiekturako.

Argitalpen-data: 2023-01-11

Informazio gehiago

Ikasleak ohiko prozesutik kanpo eskolatzea

AGINDUA, 2022ko abenduaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, HHko, LHko eta DBHko ikasleak eskolatze-prozesu arruntetik kanpo eskolatzeko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, (...) eta zehazten baitira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Eskolatze Batzordeen osaera, eginkizunak eta antolamendu- eta funtzionamendu-arauak.

Argitalpen-data: 2023-01-10

Informazio gehiago

130/2022 DEKRETUA. Jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza

130/2022 DEKRETUA, azaroaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza sustatzen duena.

Argitalpen-data: 2022-11-15

Informazio gehiago

Zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua

2022ko urriaren 28ko EBAZPENA, zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritza eginkizuna betetzeko konpetentziak eguneratzeko prestakuntza-programa espezifikoa arautzen dituena 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetarako.

Argitalpen-data: 2022-10-28

Informazio gehiago

Marco de referencia de la competencia digital docente

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente.

Argitalpen-data: 2022-05-16

Informazio gehiago

Real Decreto 243/2022. Ordenación y enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Argitalpen-data: 2022-04-06

Informazio gehiago

Real Decreto 217/2022. Ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Argitalpen-data: 2022-03-30

Informazio gehiago

Real Decreto 157/2022. Ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Primaria

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

Argitalpen-data: 2022-03-02

Informazio gehiago

Real Decreto 95/2022. Ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Infantil

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

Argitalpen-data: 2022-02-02

Informazio gehiago

Real Decreto 984/2021. Evaluación, promoción y titulación

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Argitalpen-data: 2021-11-17

Informazio gehiago

Ley Orgánica 8/2021. Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Argitalpen-data: 2021-06-05

Informazio gehiago

LEY ORGÁNICA 3/2018. Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Argitalpen-data: 2021-05-27

Informazio gehiago

71/2021 DEKRETUA. Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala

71/2021 DEKRETUA, otsailaren 23koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

Argitalpen-data: 2021-03-05

Informazio gehiago

LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)

Argitalpen-data: 2020-12-30

Informazio gehiago

84/2019 DEKRETUA. Hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa

84/2019 DEKRETUA, ekainaren 11koa, zeinaren bidez arautzen baita hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan.

Argitalpen-data: 2019-06-21

Informazio gehiago

33/2018 DEKRETUA. Irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen «practicuma»

33/2018 DEKRETUA, martxoaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen «practicuma»ri eta titulazioa dela-eta masterreko ikasketak egin ezin dituzten pertsonentzako prestakuntza baliokidearen practicumari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2018-03-23

Informazio gehiago

1/2018 DEKRETUA. Ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena

1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko EAEko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (...), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

Argitalpen-data: 2018-01-12

Informazio gehiago

Ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko eredua

174/2012 DEKRETUA, irailaren 11koa, ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko ereduak (IKT heldutasuneko ereduak) onartzen dituena, eta ikastetxeetako heldutasun-mailak egiaztatzeko ziurtagiriak eta zigiluak ezartzen dituena.

Argitalpen-data: 2017-11-07

Informazio gehiago

186/2017 DEKRETUA. HPBko ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda

186/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda.

Argitalpen-data: 2017-07-11

Informazio gehiago

98/2016 DEKRETUA. Hezkuntza Ikuskaritza

98/2016 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskaritzarena

Argitalpen-data: 2016-07-04

Informazio gehiago

13/2016 DEKRETUA. EAEko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integrala

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2016-03-07

Informazio gehiago

77/2023 DEKRETUA. Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn

77/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Argitalpen-data: 2016-01-15

Informazio gehiago

Ikastetxe publikoetako ikasketaburuen eta idazkarien ebaluazio-prozesua

AGINDUA, 2013ko apirilaren 8koa, ikastetxe publikoetako ikasketaburuen eta idazkarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Ikasketaburu eta idazkariak lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz.

Argitalpen-data: 2013-05-07

Informazio gehiago

Ikastetxeetako zuzendarien ebaluazio-prozesua

AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendarien ebaluazio-prozesuari buruzkoa. Zuzendari horiek lau urterako izendatzen dira, otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuak xedatutako prozedurari jarraikiz.

Argitalpen-data: 2012-06-15

Informazio gehiago

73/2012 DEKRETUA. Irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntzagaitasunaren betekizunak

73/2012 DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa, atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoa Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntzagaitasunaren betekizunak ezartzen dituena

Argitalpen-data: 2012-05-29

Informazio gehiago

19/2012 DEKRETUA. Eskola Bizikidetzaren Behatokia

19/2012 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola Bizikidetzaren Behatokia sortzeko dena.

Argitalpen-data: 2012-03-05

Informazio gehiago

REAL DECRETO 1594/2011. Especialidades docentes del Cuerpo de Maestros

Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Argitalpen-data: 2011-11-09

Informazio gehiago

Lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura

AGINDUA, 2011ko ekainaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, lanean jazarpen sexista edota Morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituena, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren arloan.

Argitalpen-data: 2011-07-26

Informazio gehiago

297/2010 Dekretua. Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzea

297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.

Argitalpen-data: 2010-11-15

Informazio gehiago

194/2010 DEKRETUA. DBH eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen baliozkotzeak eta...

194/2010 DEKRETUA, uztailaren 13koa. Honen bidez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako zenbait ikasgaien arteko baliozkotzeak ezartzen dira, baita zein eragin izan behar duen goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izateak Gorputz Hezkuntza irakasgaian eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasleentzat.

Argitalpen-data: 2010-07-22

Informazio gehiago

Irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa

185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena.

Argitalpen-data: 2010-07-16

Informazio gehiago

Zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko prozedura

 22/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa. Honen bitartez, prozedura arautzen da Hezkuntza arloan eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko.

Argitalpen-data: 2009-02-18

Informazio gehiago

21/2009 DEKRETU. Ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak

21/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena.

Argitalpen-data: 2009-02-12

Informazio gehiago

201/2008 DEKRETUA. Ikasleen eskubideaketa betebeharrak.

201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa.

Argitalpen-data: 2008-12-16

Informazio gehiago

Ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia

AGINDUA, 2008ko martxoaren 10ekoa, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan —fondo publikoekin ordaindutakoetan— ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten duena.

Argitalpen-data: 2008-04-25

Informazio gehiago

Ley Orgánica 3/2007. Igualdad efectiva de mujeres y hombres

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Argitalpen-data: 2007-03-23

Informazio gehiago

LOE-LOMLOE. Órganos de gobierno y dirección de los centros públicos

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Órganos de gobierno y dirección de los centros públicos.

Argitalpen-data: 2006-05-04

Informazio gehiago

LEY ORGÁNICA 2/2006 de Educación (LOE)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

Argitalpen-data: 2006-05-04

Informazio gehiago

«Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema

AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, «Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema sortu eta horri dagozkion ziurtagiria eta zigilua ezarri dituena.

Argitalpen-data: 2005-07-08

Informazio gehiago

3/2005 LEGEA. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.

3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.

Argitalpen-data: 2005-03-30

Informazio gehiago

Ley Orgánica 1/2004. Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Argitalpen-data: 2004-12-29

Informazio gehiago

Eskola-jantokiak arautzea

AGINDUA, 2000ko martxoaren 22koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako derrigorrezko irakasmailetako eta Haur Hezkuntzako (2. zikloa) jantokiak arautzen dituena.

Argitalpen-data: 2000-03-28

Informazio gehiago

Curriculumera sartzeko egokitzapenen eta curriculumaren norbanako egokitzapen nabarien baimena

AGINDUA, 1998ko uztailaren 24koa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleentzat hurrengo hauek arautzen dituena: alde batetik, curriculumera sartzeko egokitzapenen eta curriculumaren norbanako egokitzapen nabarien baimena eta, bestetik, ez-unibertsitatekoa den hezkuntza-sistemaren etapetan egokitzapen horiek egiteko, garatzeko eta ebaluatzeko prozedura.

Argitalpen-data: 1998-12-31

Informazio gehiago

Egoera sozial edo kultural ahuletan dauden ikasleak

AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, hezkuntzaren arloko hainbat ekintza eta neurri arautzen dituena, gizarte edo kulturaren ikuspegitik besteak baino egoera txarragoan diren ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun handiak dauzkaten ikasleentzat.

Argitalpen-data: 1998-08-31

Informazio gehiago

Aparteko gaitasunak edukitzeagatik heziketa-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzaren aldetik eman beharreko erantzuna

ERABAKIA, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza Sailordetzarena, aparteko gaitasunak edukitzeagatik heziketa-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzaren aldetik eman beharreko erantzuna nondik nora bideratu arautzen duena.

Argitalpen-data: 1998-08-31

Informazio gehiago

Beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak eta behar dituzten baliabideak

AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak ezartzeko, eta ikasle horiek behar dituzten baliabideak hezkuntza-sistemako maila guztietara helarazteko.

Argitalpen-data: 1998-08-31

Informazio gehiago

118/1998 DEKRETUA. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna

118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena.

Argitalpen-data: 1998-07-13

Informazio gehiago

EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum desberdinak eratzeko programak

AGINDUA, 1997ko uztailaren 9koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum desberdinak eratzeko programak arautzen dituena.

Argitalpen-data: 1997-07-29

Informazio gehiago

7/1997 DEKRETUA. Eskola-kontseilua eta zuzendaritzaren hautaketa itunpeko ikastetxe pribatuetan

7/1997 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, Euskal Autonomi Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuen Eskola-Kontseilua hautatzeko eta eratzeko eta zuzendaria izendatzeko prozedura arautzen duena.

Argitalpen-data: 1997-01-24

Informazio gehiago

258/1996 DEKRETUA. Ordezkaritza Organo Gorena hautatzeko eta partzialki berritzeko prozedura

258/1996 DEKRETUA, 1996ko azaroaren 12koa, Euskal Autonomi Elkarteko ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetan Ordezkaritza–Organo Gorena hautatzeko eta partzialki berritzeko prozesua arautzen duena.

Argitalpen-data: 1996-11-15

Informazio gehiago

Ley Orgánica 1/1996. Protección Jurídica del Menor

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Argitalpen-data: 1996-01-17

Informazio gehiago

Euskal Eskola Publikoaren Legea

1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa.

Argitalpen-data: 1993-04-22

Informazio gehiago

16/1993 DEKRETUA, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzkoa

16/1993 DEKRETUA, otsailaren 2koa, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzkoa.

Argitalpen-data: 1993-02-26

Informazio gehiago

LEY ORGÁNICA 8/1985 - LODE

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Argitalpen-data: 1985-07-04

Informazio gehiago