Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren Legea

17/2023 LEGEA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzarena.

Argitalpen-data: 2024-01-04

Informazio gehiago

21/2009 DEKRETU. Ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak

21/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena.

Argitalpen-data: 2009-02-12

Informazio gehiago

1/2018 DEKRETUA. Ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena

1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko EAEko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (...), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

Argitalpen-data: 2018-01-12

Informazio gehiago

LOMLOE. Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)

Argitalpen-data: 2020-12-30

Informazio gehiago

LEY ORGÁNICA 3/2018. Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Argitalpen-data: 2021-05-27

Informazio gehiago

71/2021 DEKRETUA. Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala

71/2021 DEKRETUA, otsailaren 23koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

Argitalpen-data: 2021-03-05

Informazio gehiago

REAL DECRETO 1594/2011. Especialidades docentes del Cuerpo de Maestros

Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Argitalpen-data: 2011-11-09

Informazio gehiago

LEY ORGÁNICA 2/2006 de Educación (LOE)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

Argitalpen-data: 2006-05-04

Informazio gehiago

Euskal Eskola Publikoaren Legea

1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa.

Argitalpen-data: 1993-04-22

Informazio gehiago

LEY ORGÁNICA 8/1985 - LODE

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Argitalpen-data: 1985-07-04

Informazio gehiago